top of page

Algemene Voorwaarden

Eigendom en het aanbod, bindende voorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Snapp-it. Deze voorwaarden beschrijven de algemene voorwaarden waaronder je onze website en diensten zoals aangeboden door ons mag gebruiken. Deze website biedt bezoekers om hun Fotoalbums te downloaden, het informeren en reserveren van onze aangeboden diensten. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website en onze diensten, stem je ermee in dat je deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.

Om onze website te gebruiken en/of onze diensten te ontvangen, moet je ten minste meerderjarig zijn, en over de wettelijke bevoegdheid, het recht en de vrijheid beschikken om deze aan te gaan. Voorwaarden dienen als een bindende overeenkomst. Het is niet toegestaan deze website te gebruiken en/of diensten te ontvangen als dit verboden is in jouw land of onder enige op je van toepassing zijnde wet of regelgeving.

Commerciële voorwaarden aangeboden aan klanten

Wanneer je wil gebruik maken van onze diensten of producten koopt, stem je ermee in dat: (i) je verantwoordelijk bent voor het lezen van de volledige itemlijst voordat je een toezegging doet om het te kopen: (ii) je een juridisch bindend contract aangaat om een item te kopen wanneer je je ertoe verbindt een item te kopen en je voltooit het betalingsproces bij het betalen.
De prijzen die wij rekenen voor het gebruik van onze diensten / producten worden u toegezonden via u opgegeven mail. We behouden ons het recht voor om onze prijzen voor weergegeven producten op elk moment te wijzigen en om prijsfouten te corrigeren die per ongeluk kunnen optreden. 
Behoud van recht om aanbod te wijzigen
We kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, de diensten wijzigen; stoppen met het leveren van de diensten of functies van de diensten die wij aanbieden; of grenzen stellen aan de diensten. We kunnen de toegang tot de diensten permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, of zonder reden

Eigendom van intellectueel eigendom, auteursrechten en logo's

Je erkent en stemt ermee in dat door het uploaden van inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot ontwerpen, afbeeldingen, animaties, video's, audiobestanden, lettertypen, logo's, illustraties, composities, kunstwerken, interfaces, tekst en literaire werken) via enigerlei wijze naar de website, bevestigt dat je over alle relevante rechten beschikt of dat je de juiste licentie hebt ontvangen om de inhoud te uploaden/overdragen/verzenden. Je stemt ermee in en gaat ermee akkoord dat de geüploade/overgedragen inhoud openbaar mag worden weergegeven op de website

Recht om gebruikersaccount op te schorten of te annuleren

We kunnen je toegang tot de dienst permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, ook als je naar onze enige beslissing een bepaling van deze voorwaarden of toepasselijke wet- of regelgeving schendt. Je kunt het gebruik op elk moment stopzetten en verzoeken om je account te annuleren.

Vrijwaring

Je stemt ermee in Snapp-it schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle eisen, verliezen, aansprakelijkheid, claims of onkosten (inclusief advocaatkosten), die tegen hen zijn ingediend door een derde partij als gevolg van, of voortvloeiend uit, of in verband met je gebruik van de website of een van de diensten die op de website worden aangeboden.

Beperking van de aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal snapp-it in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van, of het onvermogen om de dienst te gebruiken.
Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt Snapp-it geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (i) fouten, fouten of onnauwkeurigheden van inhoud; (ii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van je toegang tot of gebruik van onze dienst; en (iii) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen.

Recht om de voorwaarden te wijzigen en aan te passen

We behouden ons het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Bekijk deze pagina daarom regelmatig. Wanneer we de Voorwaarden op een materiële manier wijzigen, zullen we je op de hoogte stellen dat er materiële wijzigingen zijn aangebracht in de Voorwaarden. Als je de website of onze dienst blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, betekent dit dat je de nieuwe voorwaarden accepteert. Als je niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of een toekomstige versie van de voorwaarden, mag je de website of de dienst niet gebruiken of openen (of blijven gebruiken).

Promotionele e-mails en inhoud

Je stemt ermee in om van tijd tot tijd promotionele berichten en materialen van ons te ontvangen per e-mail of enig ander contactformulier dat je ons verstrekt. Als je dergelijk promotiemateriaal of kennisgevingen niet wilt ontvangen, kun je ons dit op elk gewenst moment laten weten. 

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze website kan SNAPP-IT geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, tengevolge van eventuele fouten of vergissingen Op onze diensten, aanbiedingen en offertes zijn Algemene voorwaarden van toepassing .

Voorkeur voor recht en geschillenbeslechting

Deze voorwaarden, de rechten en rechtsmiddelen die hieronder worden verstrekt, en alle claims en geschillen die hiermee verband houden en/of de diensten, worden beheerst door, geïnterpreteerd onder en gehandhaafd in alle opzichten uitsluitend en uitsluitend in overeenstemming met de interne materiële wetten van België,Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap zonder rekening te houden met de principes van conflictenrecht. Alle dergelijke vorderingen en geschillen zullen worden ingediend en je stemt er hierbij mee in dat uitsluitend wordt beslist door een bevoegde rechtbank, Het vredegerecht van het kanton Aarschot, de rechtbank van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn bevoegd voor elk geschil tussen Partijen in het kader van onze diensten. 

Verhuur Photobooth

1. Toepassingsgebied en Definities

1.1. Huidige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de Huurder en de Verhuurder, waarbij deze laatste de Photobooth ter beschikking stelt aan de Huurder, al dan niet tegen de betaling van de Huurprijs zoals omschreven in artikel 3.1.

1.2. Onder “de Photobooth” wordt begrepen de automatische fotografische installatie van de Verhuurder, dewelke in het kader van de huurovereenkomst ter beschikking gesteld wordt aan de Huurder, alsook alle daarbij geleverde toebehoren.

1.3. Huidige Algemene Voorwaarden worden steeds ter kennis gebracht aan de Huurder voorgaande de huurperiode. De Huurder verklaart kennis genomen te hebben van en uitdrukkelijk akkoord te gaan met huidige Algemene Voorwaarden bij het aangaan van de overeenkomst.

2. Boeking

2.1. De Huurder contacteert de Verhuurder middels het online platform van de Verhuurder, dan wel middels rechtstreekse mededeling aan de Verhuurder met het verzoek om de Photobooth te kunnen huren op een bepaald tijdstip en op een bepaalde locatie, conform hetgeen bepaald in artikel 4.1. De Verhuurder bevestigt schriftelijk aan de Huurder of de Photobooth op het verzochte tijdstip beschikbaar is. Desgevallend verzoekt de Verhuurder dadelijk aan de Huurder om de Huurprijs te betalen conform hetgeen bepaald in artikel 3.3. De Verhuurder reserveert het vooropgestelde tijdstip gedurende één week volgende op het verzoek tot betaling van de Huurprijs; indien de Huurprijs niet binnen deze termijn wordt voldaan zal de Huurovereenkomst als niet-bestaande geacht worden en heeft de Verhuurder het recht om de Photobooth aan te bieden aan derden op het door de Huurder verzochte tijdstip.

2.2. De overeenkomst is slechts gesloten volgende op de goede ontvangst van de door de Huurder betaalde Huurprijs door de Verhuurder.

3. Betaling en Prijs

3.1. Partijen komen schriftelijk een vergoeding overeen, aangeduid als de “Huurprijs”, bestaande uit de basishuurprijs van de Photobooth, vermeerderd met elke eventuele vergoeding voor bijkomende diensten (personalisering, backdrops, begeleiding, etc.) zoals overeengekomen tussen Partijen, afhankelijk van het door de Huurder gekozen “pakket” zoals omschreven in de vaste prijslijst van de Verhuurder, zoals opgenomen in bijlage 1. De te betalen prijs voor de door de Verhuurder te leveren diensten wordt bepaald

conform de vaste prijslijst van de Verhuurder, tenzij Partijen hier schriftelijk van afwijken.

3.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt, gelden de prijzen van de Verhuurder voor een vaste verhuurtijd ten belope van 8 uur.

3.3. De Huurprijs dient voldaan te worden op de bankrekening van de Verhuurder met rekeningnummer KBC BE53 7350 6175 6753, uiterlijk binnen een termijn van één week volgende op het verzoek hiertoe conform artikel 2 van huidige Algemene Voorwaarden.

4. Leveringsvoorwaarden

4.1. De Photobooth zal enkel ter beschikking worden gesteld voor locaties dewelke zich binnen een verplaatsingsafstand van 60 km bevinden van de zetel van de Verhuurder tenzij Partijen hier schriftelijk van afwijken, waarbij desgevallend een vaste kilometervergoeding overeengekomen wordt tussen Partijen, te betalen door de Huurder aan de

Verhuurder, ten minste gerekend aan een tarief van 0,54 euro per gereden kilometer, voor elke kilometer afgelegd door de Fotograaf buiten een straal van 60 kilometer te rekenen vanaf de zetel van de Fotograaf.

4.2. De Verhuurder staat in voor de levering en ophaling van de Photobooth op de plaats en het tijdstip zoals schriftelijk overeengekomen met de Huurder conform hetgeen bepaald onder artikel 2 van Huidige Algemene Voorwaarden, tenzij Partijen hier later uitdrukkelijk en schriftelijk van af wijken.

4.3. Indien de Verhuurder de Photobooth ingevolge overmacht niet op het afgesproken tijdstip kan leveren zal hij de Huurder hier dadelijk van op de hoogte brengen. Bij laattijdige levering zal het tijdstip van ophalen verplaatst worden zodat de overeengekomen huurtijd gelijk blijft. Indien de Photobooth na een termijn van 4 uur na het afgesproken

tijdstip niet kon geleverd worden, heeft de Huurder het recht om de overeenkomst eenzijdig en zonder verdere kosten op te zeggen bij schriftelijke kennisgeving aan de Verhuurder, waarna de betaalde Huurprijs binnen een termijn van 7 dagen zal terugbetaald worden. Geenszins hebben Partijen desgevallend recht op een Opzeg- of andere schadevergoeding.

4.4. De Huurder voorziet een tijdelijke parkeerplaats voor de Verhuurder tijdens de levering en het ophalen van de Photobooth, en doet het nodige om een vlotte bereikbaarheid voor de Verhuurder mogelijk te maken. De Huurder is verantwoordelijk voor de toegang van de Verhuurder tot de locatie, en voorziet in een contactpersoon ter plaatse die

de Verhuurder bijstaat met de levering en ophaling.

5. Gebruik van de Photobooth

5.1. De Huurder voorziet een geschikte standplaats van de Photobooth op de locatie. Deze standplaats zal stabiel, droog en beschut zijn zodat de Photobooth hier ten alle tijde veilig opgesteld kan worden. De standplaats dient voorzien te zijn van een stopcontact met standaard netspanning, de stroomkosten waarvan ten laste van de Huurder vallen. De

Verhuurder heeft het recht om eenzijdig de voorziene standplaats op de locatie te bepalen, in afwijking van de keuze van de Huurder, indien hij van oordeel is dat de door de Huurder uitgekozen standplaats een risico op schade van de Photobooth kan betekenen.

5.2. De Huurder zal de Photobooth – eenmaal deze geïnstalleerd is op een vaste standplaats door de Verhuurder – niet verplaatsen, niet openen, de lens niet aanraken of verhinderen, noch de stroomtoevoer afsluiten, behoudens schriftelijk akkoord van de Verhuurder.

5.3. De Photobooth wordt geleverd met een standaardhoeveelheid fotografisch papier, goed voor het tussen partijen overeengekomen aantal afgedrukte foto’s. De Huurder kan ten alle tijde voorafgaandelijk aan de levering van de Photobooth aanvullend fotografisch papier verzoeken aan de Verhuurder tegen betaling van een bijkomende kost.

De Huurder heeft geen recht op een terugbetaling indien voorgenoemd fotografisch papier niet volledig opgebruikt werd door de Huurder.

5.4. De Verhuurder is telefonisch bereikbaar voor eventuele vragen of opmerkingen gedurende de huurperiode.

5.5. De Huurder brengt de Verhuurder dadelijk op de hoogte bij problemen met betrekking tot de Photobooth.

De Verhuurder zal naar zijn beste vermogen trachten eventuele problemen, andere dan deze te wijten aan het onzorgvuldige gebruik hiervan door de Huurder, te verhelpen.

Bij problemen met het printapparaat wordt een back-up gemaakt van de gemaakte foto’s die vervolgens digitaal aangeleverd kunnen worden. De Verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het eventuele disfunctioneren van de Photobooth dat niet aan zijn handelen te wijten is. Indien de Photobooth gedurende het gehele evenement niet werkt, buiten het handelen van de Huurder of derden om, en buiten ingeval zulks het gevolg is van overmacht, heeft de Huurder recht op de terugbetaling van de

Huurprijs.

5.6 Bij stroomonderbreking te wijten aan een menselijke fout dient de Huurder de Verhuurder op de hoogte te brengen en stuurt de Verhuurder indien mogelijk een permanentie langs om de Photobooth terug op te starten. Hiervoor dient alvorens de opstart een meerprijs te betalen van 150€ te voldaan.

6. Annulatie en Wijzing

6.1. Partijen hebben het recht om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen bij schriftelijke kennisgave aan de andere Partij. Desgevallend zal de Partij die de overeenkomst wenst op te zeggen een opzegvergoeding verschuldigd zijn (i) ten belope van 0,00 EUR indien de opzeg minimaal 180 dagen voorafgaand aan de huurperiode gegeven wordt; (ii) ten belope van de helft van de overeengekomen Huurprijs indien de opzeg maximaal 180 dagen en minimaal 30 voorafgaandelijk aan de huurperiode gegeven wordt; (iii) ten belope van de volledige overeengekomen Huurprijs indien de opzeg binnen een termijn van 30 dagen of minder voorafgaandelijk aan de huurperiode gegeven wordt. De Verhuurder kan de overeenkomst te allen tijde eenzijdig opzeggen, waarbij de Huurder recht heeft op de volledige terugbetaling van de Huurprijs.

6.2. Huidige overeenkomst kan enkel gewijzigd worden bij gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen Partijen. Bij verplaatsing van de datum op verzoek van de Huurder heeft de Verhuurder het recht om een verplaatsingsvergoeding te vorderen van de Huurder, conform hetgeen bepaald werd onder artikel 6.1 van Huidige Algemene Voorwaarden. De Huurder kan verzoeken de huurperiode te verlengen nadat deze reeds is aangevangen, onder voorbehoud van akkoord van de Verhuurder.

6.3. Op het einde van de huurperiode zal de Verhuurder de Photobooth demonteren en ophalen. Indien de Verhuurder verhinderd wordt om de Photobooth tijdig op te halen, door toedoen van of op verzoek van de Huurder, zal deze laatste hiervoor een extra lopende Huurprijs verschuldigd zijn, pro rata berekend rekening houdende met de Huurprijs en de duurtijd van de huurperiode.

6.4. De Verhuurder behoudt zich het recht de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, dan wel de huurperiode in te korten indien hij meent dat er een risico bestaat op de beschadiging van de Photobooth of indien er reeds schade werd opgelopen door de Photobooth of haar toebehoren, dan wel van de Verhuurder of zijn medewerkers, bij misbruik van de Photobooth of andere materialen van de Verhuurder. Desgevallend zal de Huurder gehouden zijn tot de betaling van de volledige Huurprijs, onverminderd het recht van de Verhuurder om een bijkomende schadevergoeding te vragen ter delving van de door hem geleden schade.

7. Schade

7.1. De Huurder is verantwoordelijk voor de Photobooth of andere goederen van de Verhuurder gedurende de

huurperiode van aan het moment van de levering tot na het moment van ophaling. De Huurder is aansprakelijk voor alle voorkomende schade aan de Photobooth of andere goederen van de Verhuurder, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle schade door derden, door overmacht, door onzorgvuldigheid en door diefstal. De Huurder staat in voor alle schade dewelke het gevolg is van het beschadigen of de diefstal van de Photobooth, met inbegrip van de gederfde inkomsten door het niet-functioneren van de Photobooth. Partijen verklaren steeds het nodige te doen om verdere schade te beperken. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Partijen, wordt de Photobooth geacht in perfecte staat geleverd te zijn door de Verhuurder.

7.2. De Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van of het opstellen en demonteren van de Photobooth of enige andere goederen van de Verhuurder.

8. Intellectuele Rechten en Privacy

8.1. De Verhuurder, als zijnde diegene de Photobooth opgesteld heeft en mede de compositie van de foto bepaald heeft, en de persoon Photobooth activeert om een foto te maken; zijn gedeeld auteur van de door de Photobooth tijdens de huurperiode gemaakte foto’s. De Verhuurder heeft individueel en zonder toestemming van de ander het recht om de foto’s te reproduceren, te distribueren, en mee te delen aan het publiek; met inbegrip maar niet beperkt tot het gebruiken van de foto’s voor online- en offlinepromotie. De persoon die de foto getrokken heeft zal eveneens over deze zelfde rechten beschikken, doch slechts met uitdrukkelijke toestemming van de Verhuurder.

8.2. De Huurder maakt zich sterk dat de gefotografeerde persoon de Fotograaf geeft de uitdrukkelijke toestemming om de foto te gebruiken zoals bepaald in huidig artikel 8 en conform artikel XI.174 WER. Indien desbetreffend een bijkomende toestemming van de Opdrachtgever of een derde-gefotografeerde wettelijk vereist is, maakt de Opdrachtgever zich sterk dat hij, dan wel deze derde deze toestemming niet zullen weigeren, tenzij hij hiervoor een voldoende ernstige reden geeft die het gebruik van de betreffende foto door de Fotograaf onmogelijk maakt.

8.3. De Verhuurder bewaart ten alle tijde de volledige en exclusieve intellectuele eigendom van alle merknamen, logo’s, tekeningen, watermerken, data, product- of bedrijfsnamen van de Verhuurder. De foto’s dragen steeds de EFIX-gegevens van de Verhuurder, en kunnen het watermerk van de Verhuurder dragen.

8.4. De verwerking van persoonsgegevens verworven door de Verhuurder in het kader van de overeenkomst gebeurt conform de geldende Belgische wetgeving, met name de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AGV”) (2016/679) van 27 april 2016 en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, indien de Huurder een natuurlijke persoon betreft.

8.5. De Huurder geeft uitdrukkelijk de toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens en verklaart dat hij over alle vereiste informatie beschikt zoals bepaald onder artikel 13 AGV. De Huurder heeft steeds het recht om zijn gegevens bij de Verhuurder op te vragen en in te kijken, te laten rectificeren, vervolledigen en te verwijderen, tenzij deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De Huurder heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing. De Verhuurder bewaart de in het kader van de overeenkomst verworven gegevens niet langer dan noodzakelijk.

 

 

9. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbanken

9.1. Huidige algemene voorwaarden, alsook de overeenkomst tussen Partijen, worden beheerd door en geïnterpreteerd naar het geldende Belgische recht, dan wel het recht van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap.

9.2. Het vredegerecht van het kanton Aarschot, de rechtbank van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn bevoegd voor elk geschil tussen Partijen in het kader van de verhuur van de Photobooth.

bottom of page